Pojištění vozidla

Hledáte to nejkvalitnější havarijní pojištění nebo povinné ručení? Víte na jaké slevy a bonusy máte nárok?

Povinné ručení

Povinné ručení je zkrácený, vžitý název pro Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dle zákona musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích včetně těch vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci.

Jeho základním účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Tedy plnění z pojistné události vždy kryje škodu někoho dalšího, komu byla škoda způsobena, nikoliv majiteli vozidla (výjimkou jsou připojištění, která lze v rámci povinného ručení sjednat - viz níže).

Výše pojistného je vždy v řádu desítek miliónů korun (obvykle od minimálně 35 miliónů), tak aby bylo zajištěno, že bude dostatečné na libovolně vysokou škodu, klient si může zvolit, jak vysoké krytí chce mít sjednáno (každá pojišťovna má v nabídce svého povinného ručení několik možných limitů plnění), čím vyšší bude, tím dražší bude i samotná pojistka.

Hlavní vliv na cenu pojistky má obsah motoru daného vozidla (některé pojišťovny nahrazují ve výpočtu ceny povinného ručení obsah motoru jeho výkonem), další roli hraje u některých pojišťoven věk pojistníka. Posledním faktorem je počet měsíců - čím delší dobu měl nebo má pojistník sjednáno povinné ručení (u jakékoliv pojišťovny) aniž by z něj bylo plněno, tím levnější pojistka bude (detailněji viz níže). Značka vozidla případně jeho stáří na cenu nemá žádný vliv.

Posledním, nezanedbatelným faktorem při sjednávání tohoto produktu, je volba pojišťovny. Povinné ručení sice nabízejí všechny pojišťovny, které se zabývají neživotním pojištěním, ale chybný výběr může mít fatální následky. A to konkrétně při sjednání smlouvy u malých "extrémně levných" pojišťoven. Klienti, u kterých je jediným kritériem co nejnižší cena, tuto cestu často volí. Velmi nízké pojistné je totiž obvykle vykoupeno uplatňováním amortizace u poškozených vozidel a tedy neproplacením celé vzniklé škody. Na první pohled se to může jevit jako věc nedůležitá, přeci jenom plnění se netýká "majitele pojistky", nýbrž poškozeného. Toto tvrzení je sice pravdivé, ale v případě, kdy dojde například ke škodě v řádů stovek tisíc a pojišťovna proplatí jen 70%, potom bude poškozený zbytek vymáhat po viníkovi s levným povinným ručením a tím pádem se úspora několik stovek a případně i tisíc ročně na ceně pojistného může hodně prodražit.

Z tohoto důvodu je dobré poradit se o výběru, i takto jednoduchého produktu, jakým povinné ručení je s odborníkem, který je schopen sdělit všechna PRO a PROTI pojištění od konkrétní pojišťovny. My například v portfoliu máme i tyto "extrémně levné" pojišťovny, ale právě kvůli výše uvedenému, povinné ručení od nich, našim klientům vůbec nesjednáváme.

Doplňková připojištění

Každá pojišťovna umožňuje sjednat v produktu povinného ručení celu škálu doplňkových připojištění. Tedy díky tomu je možné rozšířit pojistnou ochranu i na povinně pojištěné vozidlo. Mezi nejčastější z těchto připojištění patří:

Živelní pojištění vozidla, které kryje škodu na vozidle působením nějakého ze živlů. Tedy obvykle např. požár, voda, kroupy, pád stromu, tíha sněhu apod.

Poškození vozidla zvířetem, kryje škodu způsobenou zvěří. A to buďto při střetu jedoucího vozidla se zvěří nebo poškození vozidla okusem.

Pojištění čelního skla nebo všech výhledových skel, v případě tohoto připojištění zaplatí pojišťovna poškození nebo zničení čelního skla nebo výhledových skel jakoukoliv nahodilou událostí, maximální výši plnění si určuje klient při sjednávání připojištění a měla by být dostatečná na krytí jak ceny samotného skla daného vozidla, tak i ceny práce při výměně (v případě pojištění všech výhledových skel se udává jako maximální plnění cena nejdražšího ze skel, které jsou předmětem pojištění). Zvolí-li klient tuto částku nedostatečnou, potom při případné výměně bude doplatek rozdílu mezi cenou výměny skla a výši pojistného plnění vyžadován právě po něm.

Úrazové pojištění přepravovaných osob se vztahuje na všechny osoby, které jsou přítomny ve vozidle v době havárie (v pojistné smlouvě se uvádí vždy počet sedadel daného vozidla, což určuje MAXIMÁLNÍ počet osob, které budou tímto připojištěním kryty) a následně se každé z nich plní za konkrétní úraz, ke kterému při této havárii došlo.

Pojištění zavazadel je určeno k proplacení škody na zavazadlech přepravovaných ve vozidle a to buďto z důvodu havárie nebo odcizení. Při odcizení ovšem musí byt zavazadla v místě určeném na jejich přepravu - např. v kufru (takže pokud si klient nechá zavazadlo na zadním sedadle a dojde k jeho odcizení, má z pravidla smůlu a plnění neobdrží), další podmínkou k vyplacení pojistného plnění je překonání překážky, tedy pokud si klient zapomene zamknout vozidlo a někdo mu z něj něco odcizí, opět nemá na plnění nárok.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla zaplatí klientovi, jak už z názvu plyne, v případě havárie pronájem vozidla na dobu opravy tohoto pojištěného vozidla. Omezením je ovšem jednak maximální počet dní (obvykle max. 20 dní) a maximální cena denního pronájmu (obvykle max. 5000,-/den), což si klient při sjednání určuje v pojistné smlouvě (čím více dní a čím vyšší limit pro cenu nájmu, tím je i dražší toto pojištění).

Rozšířené asistenční služby je připojištění, díky němuž má klient nárok na asistenční službu v případě potíží s vozidlem. Standardní, v povinném ručení obvykle automaticky pojištěnou, asistenční službou je odtah vozidla v případě havárie (není důležité kdo je jejím viníkem), rozšíření se vztahuje např. i na poruchu, kdy pokud se nepodaří vozidlo nastartovat nebo to přestane jet, je pojišťovnou vyslán technik, který buďto poruchu ZDARMA odstraní (musí se jednat o jednoduchou poruchu jako je např. vybitá baterie) nebo vozidlo ZDARMA odtáhne do servisu, pokud je závada neodstranitelná na místě. Některé pojišťovny mají rozsah tohoto připojištění rozšířen ještě např. o doplnění pohonných hmot, které dojdou po cestě, oprava defektu pneumatiky apod.

Právní ochrana je připojištění určené k úhradě právních služeb při řešení sporů, ke kterým může dojít např. po nehodě. 

Silniční doprava toto připojištění je určeno ke krytí škod zapříčiněných stavem dopravní komunikace (např. poškození kola kvůli průjezdu výmolu v silnici). Důležité je, že pokud majitel této pozemní komunikace prokáže, že učinil a činí kroky k jejímu řádnému udržovaní, potom je plnění z tohoto připojištění obvykle odmítnuto.

Valná většina těchto připojištění je obsažena v havarijním pojištění. Takže se nabízí otázka, má-li význam sjednávat si je, pokud je sjednáno spolu s povinným ručením i havarijní pojištění. Rozhodnutí je pochopitelně na klientovi, ale je důležité si uvědomit, že u havarijního pojištění je sjednávána spoluúčast (viz níže), takže se od plnění za danou škodu tato spoluúčast odečítá a jde na vrub klienta, kdežto u připojištění se obvykle žádná spoluúčast nesjednává.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění, neboli KASKO jak bývá toto pojištění nazýváno v cizině (a v poslední době se dostává do povědomí i v ČR) je určeno na krytí škody přímo na pojištěném autě (tedy de facto přesný opak povinného ručení). Pokud je sjednáno kompletní havarijní pojištění (neboli "full-kasko"), potom jsou kryty všechny škody na vozidle vzniklé jakoukoliv nahodilou událostí. Konkrétně se jedná o havárii vozidla, poškození nebo jeho zničení živelnou událostí, vandalismus a krádež / loupež vozidla případně některé jeho části.

Většina pojišťoven nabízí havarijní pojištění jako "skládačku", klient si může tím pádem zvolit pouze "část" z havarijního pojištění, např. jen havárii bez odcizení nebo naopak jen odcizení.

Pro stanovení ceny havarijního pojištění je třeba více údajů než jak je tomu u povinného ručení - vliv má např. značka vozidla, jeho stáří, výbava (u některých pojišťoven je nahrazen tento údaj obvyklou cenou srovnatelného modelu na trhu) a v případě pojištění odcizení i jeho zabezpečení, dále to může být i věk pojistníka, počet osob, které budou vozidlo řídit, zdali bude v případě škody opravováno jen ve smluvních servisech či nikoliv atd.

Havarijní pojištění se až na výjimky sjednává vždy se spoluúčastí. Nejobvyklejší je spoluúčast 5% a zároveň minimálně 5000 Kč. Znamená to, že pokud bude škoda do 100 000 Kč, potom se bude klient podílet na ceně opravy vždy 5000 Kč (lhostejno zda bude oprava stát 10 000 Kč nebo zmíněných 100 000 Kč), při škodě vyšší než 100 000 Kč už se bude uplatňovat 5%, které musí do opravy investovat sám klient. Samotnou výši této spoluúčasti si klient volí sám, může být i vyšší než zmíněných 5% (pojistka bude díky tomu levnější), ale i nižší (což logicky pojištění zdraží). Účelem spoluúčasti je zabránit nepoctivcům, aby tohoto pojištění zneužívali za účelem úpravy nebo opravy svého vozidla přes nasimulovanou škodu.

Další důležitou věcí pro rozmýšlení zda si sjednat havarijní pojištění na své vozidlo je stáří vozu. U plnění z havarijního pojištění se uplatňuje tzv. amortizace, tedy pojišťovna krátí plnění u starších vozidel (vozidlo staré 10 a více let se dá dokonce obvykle pojistit jen na výjimku). Nejvíce se to projeví při plnění za odcizení vozidla nebo totální škodu. Zkrátka a jednoduše klient nemůže počítat, že když mu např. ukradnou vozidlo staré 5 let, že pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši původní kupní ceny.

Z důvodu větší složitosti návrhu kvalitního havarijního pojištění je ideální nechat si udělat návrh od finančního poradce, my například umíme udělat velmi kvalitní havarijní pojištění za přijatelnou cenu.

Slevy a bonusy

Ač se může např. povinné ručení jevit jako jasně daný produkt, u kterého nelze udělat nic špatně, opak je pravdou. Prakticky nelze vypočítat špatně základní pojistné, jelikož to vypočítá "automat" po zadání požadovaných parametrů. Další věcí jsou slevy, valná většina z nich je v přímé kompetenci poradce, takže ten je tam buďto dát může nebo také ne. Tyto slevy "v kompetenci poradce" jsou u některých pojišťoven nahrazeny doplňkovými slevami například za dítě do 15 let, sleva za průkaz ZTP / ZTP-P některého člena rodiny apod.

Další zajímavou slevou bývá u většiny pojišťoven tzv. sleva za smluvní servis, mnoho klientů o ni nemá zájem, jelikož si chce své auto opravovat v případě potřeby např. u souseda, který má v garáži malý autoservis, to je sice dle pojistných podmínek pojišťoven možné, ale využití této slevy a tedy zaručení se, že v případě využití plnění ze smlouvy bude oprava provedena ve smluvním servisu má několik výhod. Jednak se jedná o profesionální, prověřené autoservisy, dále veškerou byrokracii nutnou k vyřízení plnění vyřídí servis s pojišťovnou sám, ale asi tou nejdůležitější výhodou je uplatnění slevy, která bývá až 15% z pojistného, což na dražší pojistce vozu může udělat nemalou úsporu.

Hodně častou slevou, ke které přistupuje v poslední době většina pojišťoven, je tzv. bonus za propojištěnost. V jednoduchosti jde za slevu pro stávající klienty dané pojišťovny, čím více má daný klient u pojišťovny smluv tím větší je i sleva (obvykle v rozmezí 5-8% ročně).

Největší vliv na cenu má ovšem výše tzv. bonusu za bezeškodní průběh. Tento bonus snižuje cenu povinného ručení (a havarijního pojištění). Obvykle o 5% ročně za každých celých 12 měsíců trvání pojištění bez nehody. Na druhou stranu se tento bonus zase snižuje při nehodě a to obvykle o 24 měsíců (v případě některých pojišťoven dokonce o 36 měsíců) za každou jednu způsobenou nehodu. Tento "bonusový systém" platí od začátku roku 2000, takže ten kdo měl povinné ručení od zmíněného roku a jezdil celou dobu bez nehody, bude mít v tomto případě, maximální možný bonus.

V minulosti se dal tento bonus uplatnit pouze na jedno vozidlo u jednoho pojistníka, v současné době lze tento bonus použít u jednoho klienta de facto na neomezený počet vozidel, u kterých figuruje jako pojistník. Stejně tak v minulosti bylo třeba požádat o vyčíslení bonusu od stávající pojišťovny, když klient přecházel se svým pojištěním k jiné. Toto opět neplatí a díky tzv. databázi bezeškodného průběhu si každá pojišťovna může ověřit rozhodnou dobu pro přiznání bonusu daného klienta sama za použití rodného čísla (respektive IČ, bylo-li pojištění sjednáno na firmu). Dokonce je u některých pojišťoven možné např. manželce navýšit její vlastní bonus o počet měsíců bezeškodného průběhu manžela. Díky tomu lze snížit cenu pojištění i pro osoby, které mají bonus nízký.

Frekvence placení

Podobně jako u většiny jiných pojištění i v případě povinného ručení jsou možné frekvence roční, pololetní, čtvrtletní a měsíční (měsíční frekvence placení u povinného ručení je velmi málo obvyklá, dokonce u některých pojišťoven není vůbec možná). Obvykle jediná frekvence, která s sebou nese nějakou slevu (nejčastěji 5% z ceny pojištění) je roční frekvence placení, tedy z tohoto pohledu je nejvýhodnější volbou.