Pojištění majetku

Víte na jakou pojistnou částku máte pojištěnou svoji nemovitost? Víte, jaké vzniklé škody Vaše pojištění kryje?

Pojištění domácnosti

Jedná se o pojištění vybavení nemovitosti (je jedno zda se jedná o byt, rodinný dům nebo rekreační objekt). Vztahuje se na vše, co není pevně spojeno s danou nemovitostí. Pro jednoduchou představu, pokud bychom nemovitost "obrátili vzhůru nohama", tak vše co by vypadlo, je předmětem pojištění domácnosti.

Většina pojišťoven má základní a rozšířenou verzi tohoto pojištění. V základní verzi je obvykle pojištěn kompletní živel, tedy například požár a jeho průvodní jevy, povodeň a záplava, přímý úder blesku, výbuch, tíha sněhu, krupobití, vichřice a další (konkrétní výčet je vždy závislý na dané pojišťovně a může se lišit). Dále bývá v základní ceně obvykle i vykradení případně vandalismus. V rozšířené verzi může být např. zatečení atmosférických srážek, škody vzniklé přepětím či podpětím v síti, havárie rozvodů atd. (opět se liší pojišťovna od pojišťovny).

Pojistnou částku, která udává maximální plnění v případě tzv. totální škody (např. při kompletním vyhoření nemovitosti) určuje klient, jelikož jen on ví jakou celkovou hodnotu má jeho vybavení. Jako pomůcka při určování slouží tzv. minimální pojistná hodnota, která se se obvykle určuje dle obytné plochy nemovitosti. Správná výše této pojistné částky by měla být tak vysoká, aby v případě uvedené totální škody bylo možné pořídit shodné nebo obdobné vybavení.

Při škodě na elektronických zařízeních se plní ve výši tzv. obvyklé ceny na trhu. To znamená, že pokud například dojde k ukradení televize staré 2 roky nebude vyplacena její pořizovací cena, ale cena odpovídající danému typu na trhu v dané chvíli.

Pojištění rodinného domu

Tento typ pojištění majetku se vztahuje na plnění za škody vzniklé na rodinném domě jakožto stavbě a všeho co je s ním pevně spojeno (tedy například i vestavné skříně, vana, sprchový kout apod.).

V základním typu tohoto pojištění je obvykle pojištěn kompletní živel, tedy například požár a jeho průvodní jevy, povodeň a záplava, přímý úder blesku, výbuch, tíha sněhu, krupobití, vichřice a další (konkrétní výčet je vždy závislý na dané pojišťovně a může se lišit). Většina pojišťoven však obvykle nabízí i rozšíření tohoto základního pojištění např. o odcizení částí domu, vandalizmus na nemovitosti a další (opět zaleží na konkrétní pojišťovně a její aktuální nabídce).

Pojistná částka se obvykle určuje podle celkové výměry všech pater konkrétního rodinného domu. Tímto vzniklou pojistnou částku si ovšem může klient navýšit, tak aby její výše odpovídala nikoliv ceně rodinného domu při jeho prodeji, ale ceně vybudování shodného rodinného domu, pokud by ten pojištěný např. do základů vyhořel. V pojistné částce je třeba zohlednit nejenom cenu materiálu v dané době, ale i cenu práce nutné k jeho vybudování.

Pojištění bytové jednotky

Jde principiálně o stejné pojištění jako v případě rodinného domu (viz výše), jen se používá na pojištění bytů.

Pojištění rekreačního objektu

Jde o obdobu pojištění rodinného domu (viz výše) s tím rozdílem, že se používá na pojištění chat a chalup. Respektive všeho co je vedeno jako objekt určený k rekreaci.

Automatickou součástí tohoto pojištění bývá obvykle i pojištění rekreační domácnosti (tedy vybavení - viz výše).

Vždy, když je nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako rekreační objekt MUSÍ se pro její pojištění použít právě tento typ pojistky, jelikož jsou v ní k tomuto účelu nastaveny sazby, které kalkulují například s vyšším rizikem odcizení nebo vandalismu, právě proto, že se jedná např. o chatu a nikoliv o rodinný dům v "klasické" zástavbě obce nebo města a tedy pro zloděje je to snazší cíl (a tím pádem pro pojišťovnu vyšší pravděpodobnost plnění).

Odpovědnost za škodu

Toto pojištění se dělí na tři základní typy (pomineme-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterému se blíže věnuje sekce Povinné ručení). Tedy konkrétně:

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě je pojištění, u nějž se mezi laickou veřejností vžil název "pojištění na blbost“ nebo prostě "blbostka". Tento druh odpovědnosti za škodu je určen na krytí škody způsobené NEÚMYSLNĚ třetí osobě. Velmi často se sjednává v rámci pojištění domácnosti, proto někdy vzniká mylná představa, že kryje škody pouze způsobené v místě pojištění (např. vyplavení sousedů v bytovém domě). Pravdou ovšem je, že toto pojištění má územní platnost minimálně v ČR, ale většinou v celé Evropě (výjimečně v celém světě) a obvykle se vztahuje na všechny členy této domácnosti (v mnoha případech včetně domácích mazlíčků).

Z tohoto pojištění lze proplatit de facto jakoukoliv škodu ať už na zdraví, majetku, případně ušlém zisku. Příkladem využití je např. když půjde klient po obchodě, špatně se otočí a shodí stojan s drahým vínem - je možné využít toto pojištění; klient bude na horách, půjde ze sjezdovky, uklouzne a při pádu ulomí zrcátko na autě, kolem kterého šel - je možné využít toto pojištění; klient bude na návštěvě u kamaráda a budou si prohlížet na notebooku fotky z kamarádovi dovolené, klient převrhne skleničku s pitím, to nateče do počítače a zničí jej - je možné využít toto pojištění; dalším příkladem může být právě i vytopení sousedů vodou při vytečení pračky;

Na cenu pojištění má vliv pouze výše pojistné částky a ta se udává v miliónech (výjimečně v násobcích 500 000,-).

K plnění z tohoto pojištění je třeba, aby klient kontaktoval pojišťovnu, u které má toto pojištění sjednáno, nahlásil k jaké škodě došlo a přiznal se k ní (tedy on musí být "stoprocentní" viník), dále se s jeho pojišťovnou zkontaktuje poškozený a vznese svůj nárok na plnění.

Důležitou informací je, že NELZE uplatnit plnění z této pojistky na škodu způsobenou rodinným příslušníkům (až na výjimky).

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli touto pojistkou si klient kryje hrazení škod, které by způsobil svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Dle zákona, pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobí škodu, ten má nárok na náhradu této škody do MAXIMÁLNÍ výše rovnající se čtyři a půl-násobku hrubého platu zaměstnance. Přesně na tuto výši by měla být sjednána pojistná částka, a tedy pojišťovna potom tuto škodu proplatí.

Podmínkou plnění ovšem je NEÚMYSLNĚ způsobená škoda při VÝKONU POVOLÁNÍ a to na pracovišti, na které zaměstnanec patří a při činnostech, které má vymezené svojí pracovní smlouvou. Není-li jedna z těchto podmínek splněna, potom pojišťovna může a velmi pravděpodobně odmítne plnění.

Toto pojištění se obecně sjednává se spoluúčastí ve výši 10 - 30% (volba je na klientovi, čím nižší spoluúčast tím dražší pojištění), tedy klient se tím zavazuje, že se na úhradě škody bude podílet (ve výši sjednané spoluúčasti). Důvodem je pochopitelně omezení pojistných podvodů, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví a škodu "nafingují".

Na cenu pojištění má vliv výše pojistné částky, uzemní platnost (zda pouze ČR, Evropa nebo celý svět), povolání pojištěného a výše uvedená spoluúčast.

Princip plnění z tohoto pojištění je podobný jako v případě plnění z odpovědnosti v běžném občanském životě, tedy klient se přizná ke škodě a nahlásí toto na svoji pojišťovnu a následně se zaměstnavatel jakožto poškozený přihlásí k náhradě škody.

Důležité je, že NENÍ možné použít toto pojištění na výplatu pojistného plnění za škody způsobené mimo zaměstnání a stejně tak nelze výše uvedené pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě využít na krytí škody způsobené při výkonu povolání.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikatelské činnosti je pojištění, které si sjednávají firmy (ať už fyzické nebo právnické osoby) a je určena jednak na krytí škody způsobené klientovi při výkonu podnikatelské činnosti na jeho majetku (případně zdraví). Tento druh se nazývá obecná odpovědnost, příkladem může být: zedník stavějící lešení u jeho klienta, při němž kvůli neopatrnosti rozbije klientovo okno.

Dále je tato odpovědnost určena na krytí škody, která je způsobena již hotovým výrobkem, tedy špatně udělaným výrobkem. Jde o rozšíření obecné odpovědnosti a nazývá se odpovědnost za výrobek, příkladem může v tomto případě být: špatně "vykachlíčkovaná" koupelna, kdy některá z kachliček upadne a rozbije nebo poškodí třeba umyvadlo. Toto pojištění ovšem NEKRYJE špatně udělanou práci, tedy ve výše uvedeném příkladu, bude muset firma sjednat nápravu na své náklady, pouze ŠKODA, kterou jejich práce způsobila, bude z tohoto pojištění hrazena.

Výši pojistné částky si určuje klient, není teoreticky omezená. Její výši bude ovšem odpovídat cena tohoto pojištění. Dále má vliv na cenu spoluúčast, kterou si opět určuje klient a je v řádech tisíců korun (čím vyšší, tím levnější je pojištění). Dalšími faktory jsou např. územní platnost pojištění, činnosti, na které se toto pojištění bude vztahovat a zda bude sjednána pouze obecná odpovědnost nebo i odpovědnost za výrobek.

Plnění z tohoto pojištění je opět principiálně stejné jako u dvou již uvedených odpovědnostech - nahlášení škody, přijmutí odpovědnosti (tedy přiznání se) a následně žádost poškozeného o plnění.