Jak se vyhnout komplikacím s ČKP při prodeji vozu?

od Robert Stejkora

České kanceláře pojistitelů (ČKP) má na starost, mimo jiné, dohlížet i na existenci zákonného pojištění vozidel (tedy povinné ručení) a případně penalizovat ty, kteří povinné ručení nemají (děje se tak znovu od 01.01.2018). Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy člověk prodal auto a následně mu přišel dopis, který jej vyzýval k uhrazení penále, jelikož nový majitel si vozidlo nepřepsal a nepojistil, vydala před nedávnem ČKP informační dokument. Ten má pomoci vyhnout se těmto situacím a v podstatě se tak vyhnout i komplikacím s ČKP při prodeji vozu.

Rádi bychom rozšířili tento materiál mezi co největší procento lidí, abychom tak napomohli zabránit množícím se případům nepojištěných vozidel, na které doplácejí nevinní. Proto vznikl tento článek, v němž je přepis jak vydaného materiálu, tak i doporučení, jak postupovat, když už ke komplikacím s ČKP dojde.

ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (laicky povinné ručení), primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Denně se, v této souvislosti, množí případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je na původním (dosud registrovaném) vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Komplikace nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.

Pokud se tedy chystáte prodat nebo koupit vozidlo, tak níže je několik doporučení, jak postupovat a na co si dát pozor.

 

  • KUPNÍ SMLOUVA

V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:
- identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště),
- identifikaci předmětu koupě = vozidla (uveďte min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu),
- datum prodeje,
- podpisy smluvních stran,
- kupní cenu, která však nemusí být stanovena výslovně.

Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete zdarma na internetu, např. ZDE >>>

 

  • UKONČENÍ POVINNÉHO RUČENÍ

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení – změna vlastníka je, mimo jiné, důvod pro ukončení stávajícího povinného ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně.

Registr požaduje při přepisu vozidla doložit platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy.

DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ:
Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu a neukončujte povinné ručení, dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka. Nespoléhejte se na nového vlastníka, že za vás vše vyřídí. Přepis na registru vozidel si raději zajistěte sami. Vyhnete se tak případným budoucím problematickým situacím, které jsou někdy velmi těžko řešitelné.

 

  • PŘEPIS NA REGISTRU

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Nově může zápis změny vlastníka vozidla provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy), už tedy není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího.

K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemohou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby změnu vlastníka provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte přepis vozidla na registru sami a rozhodnete se udělit plnou moc k přepisu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k přepisu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit přepisu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci (zejména protokol o evidenční kontrole). Je proto vhodné, abyste evidenční kontrolu s vozidlem absolvovali sami, ještě před prodejem vozidla. Z protokolu si udělejte ověřenou kopii pro případ, že budete následně postupovat dle § 8a zákona č. 56/2001 Sb. (zápis změny vlastníka bez součinnosti kupujícího).

Co je tedy k přepisu vozidla potřeba:
a) osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem),
b) velký technický průkaz,
c) malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
d) platná zelená karta,
e) protokol o evidenční kontrole,
f) doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a),
g) uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč,
h) v některých případech se hradí i ekologická daň (viz níže).

Evidenční kontrola
Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu. Evidenční prohlídku je vhodné absolvovat před prodejem vozidla. Nově se však evidenční kontrola provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň
Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

 

  • CO DĚLAT, KDYŽ KOMPLIKACE NASTANOU?

1. Majitel vozu zjistil, že neměl pojištěné vozidlo, a zatím mu od ČKP nepřišla výzva k úhradě
Nejlepší postup je počkat – pojišťovny zasílají data o pojistných smlouvách do ČKP s určitým prodlením (ze zákona to může být až 1 měsíc). ČKP následně vystaví předpis příspěvku a zašle výzvu k úhradě doporučeně poštou sama. Klient nemusí v této souvislosti vyvíjet žádnou aktivitu. Případy jsou zpracovávány postupně a distribuovány cca do 4–5 měsíců po zániku pojištění.

2. Majitel vozu již obdržel výzvu k úhradě příspěvku (postupy při řešení námitek)
Vždy je potřeba uvést číslo případu / VS, které je na každém dopisu od ČKP uvedeno v levém horním rámečku.

NÁMITKA - Nebyl již vlastníkem ani provozovatelem vozidla
V takovém případě je zápis v registru silničních vozidel pravděpodobně neaktuální. Pokud, nyní již bývalý, majitel doloží doklad prokazující tuto skutečnost (např. kopii kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.), ČKP případ ukončí a bude bývalého majitele informovat (poštou nebo e-mailem).

NÁMITKA - Vozidlo bylo v nárokovaném období pojištěno?
Pokud majitel vozu pošle na ČKP číslo zelené karty a ideálně i kopii zelené karty, bude ČKP existenci pojištění prověřovat u pojišťovny.

Pokud bude majitel vše řešit se svou pojišťovnou a ta mu potvrdí existenci pojištění, nebyla zřejmě ze strany pojišťovny dodána do ČKP data včas nebo byla chybná = je potřeba zkontrolovat v pojistné smlouvě údaje o vozidle (RZ, VIN, č. TP). V takovém případě je potřeba, aby pojišťovna zajistila opravu dat a co nejrychleji je poslala do ČKP.

Po obdržení informací od pojišťovny ČKP případ ukončí a bude majitele informovat (poštou nebo e-mailem).

3. Varianta tzv. neprovozování vozidla
Tuto námitku již není možné uplatnit. Od 01.01.2018 musí být vozidlo pojištěno po celou dobu, kdy je zapsáno v registru silničních vozidel, bez ohledu na to, zda jezdí, nebo je někde odstaveno. Pokud majitel vozidlo nepoužívá a nechce platit pojištění, je potřeba vyřadit vozidlo z provozu na registru vozidel (tzv. „depozit“).

4. Bylo vozidlo odcizeno?
Je potřeba, aby majitel poslal do ČKP oznámení odcizení od Policie ČR nebo jiný dokument, ze kterého bude odcizení vyplývat. ČKP poté případ ukončí a bude majitele informovat (poštou nebo e-mailem).

 

  • KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ČKP

Doporučujeme využívat pro veškerou komunikaci a pro řešení konkrétních případů s ČKP jejich webový portál ZDE >>>, je to rychlejší varianta než použít obecný mail či telefon, který je možné dohledat na internetu.

Přidat komentář

Komentáře